Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки, напомнят от офиса на Национална агенция за приходите в Хасково.

Същото важи и за зрелостниците, които наесен ще бъдат студенти редовно обучение. През лятото – от завършване на средното до започване на висшето си образование те също трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка. Причината е, че през този период не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Най-напред зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 – за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена информация за това как се попълва и подава декларацията, както и неин образец, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларация образец 7 може да стане в офиса на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК), който се получава безплатно от приходната агенция.
От офиса НАП в Хасково обръщат внимание на зрелостниците, че при неплащане на вноските за здраве – повече от 3 пъти за последните 3 години, те могат да се окажат с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Проверка за здравния си статус всеки може да направи на място в салона за обслужване в офиса в Хасково или чрез електронната услуга на НАП – „Здравноосигурителен статус“ на електронната страница: www.nap.bg .

Размерът на здравната вноска през 2019 г. е 22,40 лв. и се плаща до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася осигуровката.