Сградата на бившата казарма

Обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строителство, монтажни работи и авторски надзор за бившата казарма и паркът зад ДНА, обяви община Хасково. Стойността на обществената поръчка е за 8 300 000 лева, става ясно от сайта на общината.

Идеята е сградата на бившата казарма да стане многофункционална или по-точно Културен дом. Новото предназначение ще налага търсене на съвременен архитектурно-художествен образ – екстериор и интериор, отговарящ на многообразието от функции и дейности и вписващ се в стандартите за енергийна ефективност. Сградата следва да осигурява възможности за реализиране на широка палитра от културни и обществени дейности, заяви за XNEWS.BG кметът Добри Беливанов.

Бившата сграда на казармата е функционирала като спални помещения със столова. С реконструкцията и преустройството й се цели преосмисляне на вътрешните пространства, тяхното зониране, промяна функционалността на помещенията, създаване на достъпна среда за обектите, предназначени за широк публичен достъп, оползотворяване на неизползвани пространства и обеми, реконструкция и обновяване на сградните инсталации и техническите съоръжения, става ясно от обявената обществена поръчка.

Пустеещият терен на бившото военно поделение ще се превърне в зелена зона за отдих и спортни занимания, каквито липсват в този и съседните до него жилищни райони. Така ще се осигури ежедневният отдих на гражданите и гостите на града в този район. В момента тук се намира паметника на 10-ти Родопски полк.

Предметът на обществената поръчка за инженеринг обхваща четири дейности: изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейни проекти за двата обекта поотделно, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за двата обекта поотделно, изпълнение на СМР по двата одобрени технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор по време на строителството на двата обекта.
Бившата сграда на казармата и паркът са на площ почти 7 декара. Беливанов очаква финансиране от правителството.